Vedtægter for MMCC – Mobile Mini Circus for Children in Afghanistan

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er MMCC – Mobile Mini Circus for Children– Foreningen har organisatorisk hjemsted i København i Danmark.

§ 2. Historie
MMCC blev som projekt etableret af David Mason i april 2002, hvorefter der blev stiftet en støttekommitte for projektet i Danmark. Begge dele er videreført i den nuværende organisation af MMCC.

§ 3. Formål
MMCC er en nonprofit organisation, hvis formål er at styrke børns rettigheder og vilkår, uddannelse og livsglæde gennem optræden og andre kreative aktiviteter, f.eks. cirkus og teater, story telling, workshops, spil, artistiske øvelser og sport. Foreningen er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

§ 4. Økonomi
MMCC er en forening. MMCC hæfter udelukkende med organisationens formue. Foreningens arbejde finansieres ved medlemskontingenter og medlemsbidrag, ved offentlige og private fonds- og puljemidler, ved indsamlinger og ved andre bidrag.

§ 5. Organisationens sammensætning
Stk. 1. MMCC udgøres af to sektioner: En sektion i Danmark samt en sektion i Afghanistan.

Stk. 2. Som individuelt medlem kan optages personer, der støtter MMCC´s formål.

Stk. 3. Som kollektivt medlem kan optages organisationer, virksomheder og andre sammenslutninger, der støtter MMCC´s formål. Kollektive medlemmer optages af bestyrelsen på eget initiativ eller efter indstilling fra de lokale støttekomiteer.

Stk. 4. Individuelle og kollektive medlemmer, som på væsentlige punkter handler i strid med foreningens vedtægter og formål, kan ekskluderes af foreningen. Bestyrelsen træffer beslutning herom.

§ 6. Kontingent
Medlemskab tegnes for et år. Kontingentet fastsættes på de ordinære generalforsamlinger i henholdsvis Danmark og Afghanistan efter indstilling fra de lokale støttekomiteer.
Størrelsen af kontingentet kan differentieres under hensyntagen til lokale forhold.

§ 7. Ordinære generalforsamlinger
MMCC afholder ordinær generalforsamling én gang om året i henholdsvis Danmark og Afghanistan på samme dato i marts eller april måned.

Generalforsamlingerne er ligestillede, dog med den undtagelse at den statsautoriserede revisor vælges på generalforsamlingen i Danmark.

Generalforsamlingens dagsorden i både Danmark og Afghanistan skal indeholde følgende punkter – dog jfr. ovenfor vedrørende punkt 9:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer af de respektive støttekomiteer
7. Valg af bestyrelse i overensstemmelse med vedtægternes §8
8. Valg af lokal kritisk revisor i henholdsvis Danmark og Afghanistan
9. Valg af statsautoriseret revisor (vælges i Danmark)
10. Eventuelt

Generalforsamlingen såvel som eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt pr. e-mail eller brev samt offentliggøres på MMCC´s hjemmeside: www.afghanmmcc.org med minimum fire ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Forslag til generalforsamlingen og forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest to uger før afholdelse af generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer skal vedtages med simpelt flertal i begge sektioner.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Hvert kollektivt og hvert enkeltmedlem har én stemme.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, hvis dette begæres af mindst en fjerdel af medlemmerne af en af de to sektioner eller besluttes af bestyrelsen. Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med angivelse af emnet.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med frister som anført for ordinære generalforsamlinger – og afholdes på samme dato i de to sektioner.

§ 8. Bestyrelsen
Stk. 1 – Valg:
MMCC´s bestyrelse vælges for et år af gangen med mulighed for genvalg. Den består af syv medlemmer, hvoraf de fire vælges af generalforsamlingen i Danmark og de øvrige tre vælges af generalforsamlingen i Afghanistan.

I hver sektion vælges endvidere en første og en anden suppleant for sektionens bestyrelsesmedlemmer –ligeledes for et år med mulighed for genvalg.

Valgbare til bestyrelsen i de respektive sektioner er medlemmer, der på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen er bosat i henholdsvis Danmark og Afghanistan, dog ikke ansatte. Kandidater til bestyrelsen kan opstilles mundtligt indtil valget på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer kollektive medlemmer, er valgt på personligt mandat og kan i valgperioden ikke udskiftes/suppleres af den repræsenterede organisation.

I bestyrelsen indgår herudover MMCC´s projektleder(e) og de kritiske revisorer med observatørstatus.

Stk. 2 – Opgaver:
Bestyrelsen er ansvarlig for MMCC´s generelle politik og økonomi og godkender dispositioner af overordnet karakter for organisationens drift og udvikling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger blandt sin midte en formand. Formanden skal være dansk statsborger eller have dansk opholdstilladelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og sit kommissorium. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og fastsætte deres kommissorium efter behov.

Den daglige ledelse varetages af MMCC´s projektleder(e) i samarbejde med en af bestyrelsen udpeget person.

Bestyrelsen ansætter projektleder(e). Projeklederen (-ne) er ansvarlige for den daglige ledelse af det enkelte projekt overfor bestyrelsen.

§ 9. Støttekomiteer
Generalforsamlingerne i de respektive sektioner vælger henholdsvis en dansk og en afghansk støttekomite, der hver består af mindst fem medlemmer. Støttekomiteerne kan løbende supplere sig selv efter behov.

Støttekomiteernes formål er at skabe økonomisk grundlag for samt medvirke til kendskabet til og udviklingen af MMCC i Afghanistan.

§ 10. Regnskaber og tegningsret
Stk. 1. MMCC’s regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2. MMCC’s regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen i Danmark, samt af 2 kritiske revisorer, der vælges af generalforsamlingerne i henholdsvis Afghanistan og Danmark.

Stk. 3. MMCC tegnes af den daglige ledelse (jf. § 8, stk. 2) i forening eller af et absolut flertal af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til ansatte eller til medlemmer af bestyrelsen. Ingen ansat kan dog alene tegne for konti i pengeinstitutter.

§ 11. Ændringer af vedtægter
Vedtægtsændringer skal vedtages med simpelt flertal ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i henholdsvis Afghanistan sektionen og Danmark sektionen. Hvis ændringsforslaget forkastes på én af de to generalforsamlinger bortfalder forslaget.

§ 12. Opløsning
Stk. 1. Beslutning om opløsning af MMCC skal for at have gyldighed vedtages med 3/4 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger i begge MMCC’s sektioner (Afghanistan og Danmark).

Stk. 2. I tilfælde af MMCC’s opløsning disponeres der over foreningens midler efter nærmere bestemmelse af den generalforsamling, som vedtager opløsningen. For så vidt angår bevilgede midler, disponeres der efter særlig aftale med de pågældende donorer. MMCC’s arkiver overgår til rigsarkivet.

§ 13. Ikrafttræden
Vedtægterne er gyldige umiddelbart efter afsluttet generalforsamling, hvorpå de er vedtaget.

 

Referat af
“stiftende” generalforsamling
i
MMCC – Mobile Mini Circus for Children.
25. marts 2003.

1: Valg af dirigent og referent:
Johannens Berthelsen blev valgt som dirigent og Niels Bak Henriksen som referent.

2: Beretning fra Bestyrelsen:
Er ikke direkte relevant, da bestyrelsen ikke er valgt endnu. Men MMCC viderefører aktiviteteren i den hidtidge støttekommitte og der henvises til beretninge på støttekommitteens generalforsamling, der afsluttedes umiddelbart før denne.

3: Fremlæggelse af årsregnskab:
Ikke relevant. Der blev gjort status over den nuværende situation. Der er p.t. 113.467,53 kr på kontoen plus 4.100 kr. reserveret til Takamol. Desuden er der 20.000 kr til gode for udlæg til DV-kamera og lovet bidrag fra Himmelblåfonden.

4: Fastsættelse af kontingent:
I Danmark 100 kr. årligt for enkeltpersoner og 250 kr årligt for kollektive medlemsskaber.
I Afghanistan 50 afghani årligt for lokale og 10 $ årligt for udlændinge. Kollektive medlemsskaber koster 25 $ årligt.

5: Indkomne forslag:
Det omdelte forslag til vedtægter blev vedtaget med tre tilføjelser:

§ 2 MMCC blev som projekt etableret af David Mason i april 2002, hvorefter der blev stiftet en støttekommitte for projektet i Danmark. Begge dele er videreført i den nuværende organisation af MMCC.

§5 stk. 1. MMCC udgøres af to sektioner: En sektion i Danmark samt en sektion i Afghanistan.

§8 stk 1. ”Valgbare til bestyrelsen i de respektive sektioner er personer, der på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen er bosat i henholdsvis Danmark og Afghanistan” glider ud i afsnit 1, da det er gentaget i afsnit 3, der så får tilføjet ”…på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen…”

Den foreslåede overgangsbestemmelse om den afghanske del af bestyrelsen blev vedtaget.

Sideprojekter blev diskuteret og principielt var der tilslutning til at MMCC kan huse eller give starthjælp til forskellige sideprojekter så langt som ressurserne rækker. Der er søgt penge til opstart af et idrætsprojekt (se beretningen til støttekommitteen).

6: Kommende arbejdsopgaver:
Det blev vedtaget at droppe specifikationen af bestyrelsens arbejdsopgaver, da de er indeholdt i vedtægterne.

7: Valg af medlemmer til støttekommitteen i Danmark:
Jette Gottlieb, Erik Clausen, Johannes Berthelsen, Malek Sitez og Berit Mühlhausen blev valgt.

8: Valg af bestyrelse.
I Danmark blev Niels Bak Henriksen, Malek Sitez, Berit Mühlhausen og Johannes Berthelsen valgt. Jette Gottlieb og Carsten Clausen blev valgt som suppleanter.
I henhold til overgangsbestemmelsen blev Samay Hamed, Inger W. Boesen og Rosaini ? udpeget til den Afghanske del af bestyrelsen indtil der bliver afholdt en generalforsamling i Afghanistan.

9: Valg af kritisk revisor.
Rikke Posborg blev valgt til kritisk revisor i Danmark.
I Afghanistan foreslås det at finde en fra DACAR.

10: Valg af statsautoriseret revisor.
Grant Thornon revision blev valgt.

11: Eventuelt
Der blev vist en video, hvor David viste rundt og fortalte fra Afghanisten.
Desuden blev der diskuteret økonomi. Hvis arrangementet med PSI er gået igennem er der penge til at købe en bus. Den melding sendes videre til Afghanistan.