Bestyrelsen er højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Forretningsorden for MMCCs bestyrelse

Bestyrelsen mødes mindst to gange årligt via en internet-konference. Yderligere møder aftales efter behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer deltager.
Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til enkeltpersoner
Der meddeles tegningsret til formanden og et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer og annonceres via hjemmesiden www.afghanmmcc.org. Login
Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne
Referater lægges på hjemmesiden.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Suppleanter opfordres til at deltage i møderne – uden stemmeret.

Minutes of the constitutive general meeting of MMCC - Mobile Mini Circus for Children.

1. Election of meeting

chairperson and reporter Johannes Berthelsen was elected chairperson and Niels Bak Henriksen reporter

2. Directors' report

Not directly applicable, as no board has been elected yet.However, MMCC will implement the activities of the current support committee. Reference is made to the report on the general meeting of the support committee, which was held on the same day prior to this general meeting.

3. Presentation of accounts

Not applicable. A status of the present situation was made. As of this date, there is DKK 113,467.53 in the bank account, plus DKK 4,100 reserved for Takamol. Furthermore, MMCC is owed DKK 20,000 for disbursements for a DV-camera and a promised donation from Himmelblaafonden.

4. Determination of membership fee.

In Denmark, DKK 100 per year for individual members and DKK 250 per year for collective members. In Afghanistan, 50 afghani per year for locals and $10 US for foreigners. Collective memberships are $25 US per year.

5. Proposed resolutions

The proposed articles of association were adopted with three amendments:

§2. MMCC was established as a project by David Mason in April 2002. Subsequently, a support committee for the project was established in Denmark. The work of the project, as well as support committee, is to be carried out through the NGO.

§5 (1) MMCC has two divisions: A division in Denmark and a division in Afghanistan.

§8 (1) "Eligible to the board are members in the respective sections who at the time of the annual general meeting have permanent residency in Denmark or Afghanistan, respectively," was deleted from the first paragraph, as it is repeated in the third paragraph. The third paragraph was amended with the phrase "who at the time of the annual general meeting." The proposed transitional provision with respect to the Afghan portion of the board was adopted. Ancillary projects were discussed and, in principle, it was approved that MMCC may accommodate or give start-up help to different ancillary projects to the extent resources allow. Applications have been made to fund the start up of a sports project (see report) by the support committee.

6. Upcoming tasks

The definition of the task and duties of the board was rejected, as this is already defined in the articles of association.

7. Election of members in the national support committees.

Jette Gottlieb, Erik Clausen, Johannes Berthelsen, Malik Sitez and Berit Mühlhausen were elected for the Danish support committee.

8. Election of board.

In Denmark, Niels Bak Henriksen, Malik Sitez, Berit Mühlhausen and Johannes Berthelsen were elected. Jette Gottlieb and Carsten Clausen were elected as alternates. According to the transitional provision, Samay Hamed, Inger W. Boesen and Rosaini Sulaiman were appointed to the Afghan part of the board, until a general meeting can be held in Afghanistan.

9. Election of local auditor in Denmark and Afghanistan, respectively.

Rikke Roshĝj was elected as auditor in Denmark. In Afghanistan, it is proposed that someone be found from DACAR.

10. Election of certified public (statsautoriseret) accountant.

Grant Thornton revision was elected.

11. Other

A video was screened in which David gave a tour and narrated from Afghanistan. Furthermore, the finances were discussed. If the arrangement with PSI is in order, there is now sufficient money to buy a bus. This will be communicated to David in Afghanistan.

 

Referat af
“stiftende” generalforsamling
i
MMCC – Mobile Mini Circus for Children.
25. marts 2003.

1: Valg af dirigent og referent:
Johannens Berthelsen blev valgt som dirigent og Niels Bak Henriksen som referent.

2: Beretning fra Bestyrelsen:
Er ikke direkte relevant, da bestyrelsen ikke er valgt endnu. Men MMCC viderefører aktiviteteren i den hidtidge støttekommitte og der henvises til beretninge på støttekommitteens generalforsamling, der afsluttedes umiddelbart før denne.

3: Fremlæggelse af årsregnskab:
Ikke relevant. Der blev gjort status over den nuværende situation. Der er p.t. 113.467,53 kr på kontoen plus 4.100 kr. reserveret til Takamol. Desuden er der 20.000 kr til gode for udlæg til DV-kamera og lovet bidrag fra Himmelblåfonden.

4: Fastsættelse af kontingent:
I Danmark 100 kr. årligt for enkeltpersoner og 250 kr årligt for kollektive medlemsskaber.
I Afghanistan 50 afghani årligt for lokale og 10 $ årligt for udlændinge. Kollektive medlemsskaber koster 25 $ årligt.

5: Indkomne forslag:
Det omdelte forslag til vedtægter blev vedtaget med tre tilføjelser:

§ 2 MMCC blev som projekt etableret af David Mason i april 2002, hvorefter der blev stiftet en støttekommitte for projektet i Danmark. Begge dele er videreført i den nuværende organisation af MMCC.

§5 stk. 1. MMCC udgøres af to sektioner: En sektion i Danmark samt en sektion i Afghanistan.

§8 stk 1. ”Valgbare til bestyrelsen i de respektive sektioner er personer, der på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen er bosat i henholdsvis Danmark og Afghanistan” glider ud i afsnit 1, da det er gentaget i afsnit 3, der så får tilføjet ”…på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen…”

Den foreslåede overgangsbestemmelse om den afghanske del af bestyrelsen blev vedtaget.

Sideprojekter blev diskuteret og principielt var der tilslutning til at MMCC kan huse eller give starthjælp til forskellige sideprojekter så langt som ressurserne rækker. Der er søgt penge til opstart af et idrætsprojekt (se beretningen til støttekommitteen).

6: Kommende arbejdsopgaver:
Det blev vedtaget at droppe specifikationen af bestyrelsens arbejdsopgaver, da de er indeholdt i vedtægterne.

7: Valg af medlemmer til støttekommitteen i Danmark:
Jette Gottlieb, Erik Clausen, Johannes Berthelsen, Malek Sitez og Berit Mühlhausen blev valgt.

8: Valg af bestyrelse.
I Danmark blev Niels Bak Henriksen, Malek Sitez, Berit Mühlhausen og Johannes Berthelsen valgt. Jette Gottlieb og Carsten Clausen blev valgt som suppleanter.
I henhold til overgangsbestemmelsen blev Samay Hamed, Inger Boesen og Rosaini ? udpeget til den Afghanske del af bestyrelsen indtil der bliver afholdt en generalforsamling i Afghanistan.

9: Valg af kritisk revisor.
Rikke Roshøj blev valgt til kritisk revisor i Danmark.
I Afghanistan foreslås det at finde en fra DACAR.

10: Valg af statsautoriseret revisor.
Grant Thornon revision blev valgt.

11: Eventuelt
Der blev vist en video, hvor David viste rundt og fortalte fra Afghanisten.
Desuden blev der diskuteret økonomi. Hvis arrangementet med PSI er gået igennem er der penge til at købe en bus. Den melding sendes videre til Afghanistan.

 

Referat af
Generalforsamling
i
”Støttekommitteen Børnecirkus i Afghanistan”.

25. marts 2003.

1: Valg af dirigent og referent:
Johannens Berthelsen blev valgt som dirigent og Niels Bak Henriksen som referent.

2: Beretning fra Bestyrelsen:
Beretningen foreligger på skrift svarende til den beretning, der er sendt til CKU. Beretningen blev godkendt.

3: Fremlæggelse af årsregnskab:
Der blev fremlagt og godkendt regnskab frem til 31/12 2002. Endvidere revideres og afsluttes regnskabet pr. 25/3 2003.

4: Kontigent – ingen relevans

5: Indkomne forslag:
Det blev vedtaget at omdanne den hidtidige støttekommite til en international NGO fra dags dato. NGO’ens navn er MMCC – Mobile Mini Circus for Children og har de vedlagte vedtægter. Alle aktiver i støttekommitteen er overdraget til MMCC.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen i støttekommitteen og der afholdtes stiftende generalforsamling i MMCC.